آنچه از اسید می‌ماند

ابوالفضل نسایی می‌خواهد چهره‌های سوخته با اسید را ثبت کند و وادارمان کند تا به آنچه بعد از اسید می‌ماند نگاه کنیم. او می‌خواهد با دیدن این صورت‌های تجزیه شده رو برنگردانیم و قربانیان این جنایت را فراموش نکنیم. عکس‌های سمیه و رعنا در یک مجموعه با عنوان “بابا اسید ریخت” گردآوری شد، مجموعه‌ای که در بهار امسال یکی از سوژه‌های آن بر اثر عوارض اسید درگذشت. عکس‌های آمنه طی چند سال گرفته و نمایش داده شده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s