اسيد پاشي در شب سال نو در شهرضاي اصفهان فاجعه آفريد

  •  امروز یک خانواده ۴نفره در شهرضا در استان اصفهان با اسید مورد حمله قرار گرفتند که حال ۲نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s